วิจัยตลาด SURVEY MARKET (SURVEY MARKET RESEARCH)
- วิจัยตลาดไทย (Thai market research)
- วิจัยตลาดอินเดีย (Indian market research)

บริษัทโฆษณาออนไลน์ วิจัยตลาด SURVEY MARKET (SURVEY MARKET RESEARCH)

รายละเอียดการให้บริการ

การสำรวจ“ความคาดหวัง” กับ “ประสบการณ์” ที่ลูกค้าได้รับ
การสำรวจความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์, แบบสอบถาม ทาง Email หรือแบบสอบถามที่เป็นกระดาษการวัดความพึงพอใจได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทำธุรกิจเพื่อการสร้างความสุขและความภักดีของลูกค้า เพราะความรู้สึกทั้งหมดที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับ TotalExperience ทั้งหมดที่ลูกค้าเจอ ดังนั้นลูกค้าจะเปรียบเทียบ “ความคาดหวัง” กับ “ประสบการณ์”

การสนทนากลุ่ม (Focus group) ?
การสนทนากลุ่มหมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนาของผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือเป็นผู้สามารถที่ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ดังนั้นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจึงจำเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะหลายๆประการที่คล้ายคลึงกันโดยกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกเชิญให้มาร่วมวงสนทนากันอย่างเป็นธรรมชาติในบรรยากาศที่เหมาะสม

โดยมีจำนวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 คนและจะต้องมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง

คือการวิจัยการตลาดรูปแบบหนึ่ง (ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานนี้จะเรียกว่ากันว่าShopper ) โดยจะแฝงตัวเป็นลูกค้าซื้อสินค้า และหรือรับบริการเหมือนลูกค้าทั่วไปในร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ MysteryShopping ในการปรับปรุงร้านค้าของตน

ผู้ที่แฝงตัวเป็นลูกค้าจะเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การบริการของพนักงาน ความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน คุณภาพสินค้าและการบริการและสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นบุคคลที่เข้าแฝงตัวจะนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าสำรวจมาเขียนรายงานตามบทบาทที่ตัวเองได้รับ

วิจัยตลาดจะทำให้คุณเข้าใจ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาดและการแข่งขัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้คุณตั้งเป้าหมายธุรกิจได้ชัดไม่ใช่แค่กำหนดยอดขาย แต่ทำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นไปได้จริงและรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ ดังนั้นการวิจัยตลาดจึงทำให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของวิจัยตลาดมีหลายเรื่อง แต่ที่เห็นชัดๆ มี 3 เรื่องดังนี้

 • • เห็นโอกาสใหม่ๆ เช่น ชี้เป้าลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่ตลาดอาจไม่เคยรู้, รู้ว่าลูกค้าชอบซื้อสินค้าใดพร้อมกัน ก็สามารถทำ Bundle หรือ Add-on ได้, เห็นโอกาสพาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่มีลูกค้าร่วมกัน

 • • ลดความเสี่ยง เช่น ทดสอบสินค้าใหม่ก่อนออกตลาด, หาสาเหตุที่สินค้ายอดตก เป็นต้น

 • • เอาชนะคู่แข่ง เช่น หา Pain point ลูกค้าคู่แข่ง แล้วหาวิธีดึงลูกค้ามา, ชี้เป้าลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ ทำให้เราปรับปรุงสินค้า บริการได้ เป็นต้น

ผลการวิจัยทีมการตลาดสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพราะ​การบริการและสินค้าที่ดีขึ้นย่อมหมายถึงคุณค่าความน่าเชื่อถือ ทำให้มูลค่าแบรนด์สินค้าสูงขึ้นยอดขายก็มากขึ้นตามลำดับด้วยนั่นเอง

 • 1. ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความ
  เชื่อ และพฤติกรรม

 • 2. ใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ

 • 3. ใช้ในการกำหนดคำถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม

 • 4. ใช้ค้นหาคำตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสำรวจเพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • 5. ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย การตลาด รวมถึงการแข่งขัน เพื่อให้ตั้งเป้าหมายธุรกิจของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • ธุรกิจใหม่ๆ ที่ต้องการหาข้อมูลในเชิงพฤติกรรมและภาพใหญ่ของผู้บริโภคเพื่อนำข้อมูลมาใช้สร้างโอกาส และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
  เช่น การแบ่งส่วนตลาด และ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

 • ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาเป็นเวลานาน และต้องการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความเพื่อนำไปพัฒนาให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Service details

Survey of "expectation" and "experience"customers receive.
Satisfaction surveys, whether they are collected through onlinequestionnaires, email questionnaires, or paper questionnaires. Satisfactionevaluation has become an important approach in doing a business for  building happiness and loyalty of customersBecause all the feelings customers have about the brand dependon the Total Experience they experience, so Customers will compare"Expectation" and "Experience"

Group conversation (Focus group)
Group conversation meansGathering of information from a group discussion. Group discussion participantsare selected from people with direct experience or people who can provide theinformation we need. Therefore, it is imperative that group chat participantshave many of the same characteristics.

These groups of people are invited tojoin in a natural conversation in an appropriate setting with the number ofmembers between 8 and 10 people and there must be a moderator to point out theconversation, to induce groups to come up with ideas and express opinions onissues or approaches discussed in a broad, detailed manner.

Is a formof marketing research (The people who perform this work are known as Shopper)by impersonating customers to buy products and or receive services like normalcustomers in the store or various places where they want to use MysteryShopping to improve their shop.

The impersonate customer collects informationsuch as:  Employee service, Cleanlinessinside the shop, Quality of products and services, and observe the variousdetails which he/she were assigned, Then the impersonating person use thatsurvey data  to write a report based onthe role that one has.

Marketresearch will give you insight the needs of the target audience, clearlyunderstand the market and the competition, which allows you to set clearbusiness goals. Not just sales but makes it challenging to set goals reallypossible and knows how to achieve goals. Therefore, market research thusenabling you to make effective business decisions.
The benefits ofmarket research are several, but clearly there are 3 issues as follows;

 • • See new opportunities such as targeting new customers the market may never know, knowing what products customers like to simultaneously buy, can do Bundles or Add-ons, see opportunities to partner with businesses with mutual customers.

 • • Reduce risks, such as testing new products before launching to the market, finding the reason for the drop etc.

 • • Overcome competitors such as finding Pain points of competitors’ and find ways to attract customers, target dissatisfied customers which allow us to improve our products, services, etc.

The research results of the marketing which can be used by ourteam to develop better service and products because of better service andproducts certainly means the credibility resulting in higher brand value andsales which are also increasing accordingly.

 • 1. Used to study opinions, attitudes, feelings, perceptions, beliefs and behavior.

 • 2. Used to formulate new hypotheses.

 • 3. Used to define various questions used in the questionnaire.

 • 4. Use to find answers that are still vague, or is not yet clear, of the survey research, To help make the research more complete.

 • 5. Used in business evaluation.

 • Entrepreneurs who need to understand the target market, including the competition,In order to set their own business goals more clearly.

 • New businesses looking for information on consumer behavior and the big picture,To use information to create opportunities and create a marketing strategySuch as the market sharing and outstanding from competitors.

 • Entrepreneurs who have been in business for a long time who want to collect, analyze, interpretIn order to develop to make their business more efficient.

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (DIGITAL MARKETING STRATEGY)

บริการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์:
Strategic Planning Services:

 • วางแผนและปรึกษาการดำเนินงานพบ 1 ครั้ง/เดือน video call 2 ครั้ง/เดือน โทรปรึกษาไม่จำกัดในช่วงเวลาทำการ (Monthly meeting face to face)

 • วิจัยตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ (Online Market research)

 • วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และหาจุดเด่นของสินค้า/แบรนด์  (Competitive analysis)

 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์ (Data Analysis)

 • บริการลงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นยอดขาย Communication strategy (e.g. Content Strategy, Brand film idea, Activation idea)

 • วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำการโฆษณา (Social Media Strategy)

 • บริการติด Facebook pixel บน website (กรณีที่ลูกค้ามี Website) (Facebook pixel on Website)

 • วางแผนการสื่อสารและการขายช่องทางออนไลน์ (Media Plan)

 • วางแผนโปรโมชั่นและแคมเปญการตลาดออนไลน์ (Campaign planning)

 • วางแผนงบประมาณที่ใช้และแต่สื่อโฆษณาและแคมเปญต่างๆ (Media budget)

บริษัทโฆษณาออนไลน์ มีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ รับทําการตลาดออนไลน์ รับทํา Digital marketing

รายละเอียดการให้บริการ

 • • กลยุทธ์การตลาดทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

 • • กลยุทธ์ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีที่สุด

 • • กลยุทธ์การตลาดช่วยในการค้นหาพื้นที่ที่ได้รับผลจากการเติบโตขององค์กรและช่วยในการจัดทำแผนองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 • • ช่วยในการกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับสินค้าและบริการขององค์กรตามข้อมูลที่รวบรวมโดยการวิจัยตลาด

 • • กลยุทธ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประสานงานของแผนกมีประสิทธิภาพ

 • • ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อส่งสารไปยังตลาดเป้าหมาย

 • • กลยุทธ์การตลาดช่วยในการกำหนดงบประมาณการโฆษณาล่วงหน้าและยังพัฒนาวิธีการกำหนดขอบเขตของแผนงาน นั่นคือกำหนดรายได้ที่เกิดจากแผนการโฆษณา กล่าวโดยย่อคือกลยุทธ์ทางการตลาดจะช่วยอธิบายอย่างชัดเจนว่า องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างไร

ทีมการตลาดสามารถนำกลยุทธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์และวิจัยมาใช้ช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ทางการตลาด ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจแบบลองผิดลองถูก ( Trial and error )
ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินทองและทรัพยากรขององค์กรโดยไม่จำเป็นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายฐานลูกค้ารวมถึงครอบคลุมการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนได้อีกด้วย

 • • เราสามารถติดต่อนัดพบกันผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือที่สำนักงานโดยตรงในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราเข้าใจตลาดเป้าหมายและความคาดหวังของคุณอย่างแท้จริง

 • • ทำการวิจัย จากนั้นเราจะเจาะลึกลงไปในตลาดของคุณและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณรวบรวมได้เพื่อให้เราทราบถึงความสนใจ และพฤติกรรมของลูกค้าของคุณ  รวมทั้งเข้าใจตลาดการแข่งขันได้ดีขึ้น เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อย่างถูกต้อง

 • • เราออกแบบกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เราเลือกสื่อที่เหมาะกับคุณมากที่สุดและรวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพด้วย

 • • วัดและรายงานผล ในขณะที่เราใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเราจะวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และเราจะส่งรายงานให้คุณเป็นประจำเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้ตลอดเวลา

 • • เพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้เพียงพอเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางการตลาดของเรา ในขณะเดียวกันเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายของคุณด้วย

 • - ผู้ประกอบการที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ โดยเลือกใช้ช่องทางที่มีประสิทธิภาพและคำนวณ ROI ได้

 • - ธุรกิจที่ต้องการสร้างการรับรู้ สร้างความจดจำให้กับตราสินค้า (Brand Awareness) รวมถึง (Engagement) และการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • - เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดและขยายการตลาดมาที่ช่องทางออนไลน์

 • • ธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และยอดขาย

 • • ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และการจองเข้าพัก

 • • ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ ร้านอาหารเดลิเวอรี่: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และยอดขาย

 • • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดการเยี่ยมชมโครงการและรับรู้แบรนด์

 • • ธุรกิจสุขภาพและร่างกาย: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์และยอดการรับบริการ

 • • ธุรกิจสินค้าแฟชั่น: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และยอดขาย

 • • ธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นนอล และ โรงเรียน 2 ภาษา: วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผู้ปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียนและลงทะเบียน

 • • ธุรกิจคอร์สเรียนสำหรับ CEO: วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนเรียนและการรับรู้

 • • ธุรกิจการศึกษา เช่น คอร์สเรียนออนไลน์: วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนเรียนและการรับรู้

 • • ธุรกิจยานยนต์: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์, สร้างการรับรู้ และยอดขาย หรือ ยอดจอง

 • • ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B-B: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และยอดขาย

 • • ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B-C: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงแบรนด์และยอดขาย

 • • ธุรกิจประกันภัย : วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนเรียนและการรับรู้

 • • ธุรกิจสินค้าหรูหรา: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์, สร้างการรับรู้ และยอดขาย

Service details

 • • Marketing strategy provides an organization an edgeover it’s competitors

 • • Strategy helps indeveloping goods and services with best profit-making potential.

 • • Marketingstrategy helps in discovering the areas affected by organizational growth andthereby helps in creating an organizational plan to cater to the customerneeds.

 • • It helps in fixing the right price fororganization’s goods and services based on information collected by marketresearch

 • • Strategy ensureseffective departmental co-ordination.

 • • It helps anorganization to make optimum utilization of its resources so as to provide asales message to it’s target market.

 • • A marketing strategy helps to fix the advertisingbudget in advance, and it also develops a method which determines the scope ofthe plan, i.e., it determines the revenue generated by the advertising plan. Inshort, a marketing strategy clearly explains how an organization reaches it’spredetermined objectives

Marketing teams can apply strategies that arise fromanalysis and research to help them make decisions, solve marketing problems,reduce the risk of trial and error, which unnecessarily wastes money andresources of organizations and alsoincreasing efficiency in expanding customer base, Including building asustainable business as well.

 • • We meet with you either online or in our office inBangkok, Thailand to make sure we completely understand your market, your brandand your expectations

 • RESEARCHES,Then, we dig deep into your market and use all the relevant data you could havecollected to better know your user interest, your user habits and yourcompetition in order to precisely identify your targeted audience

 • • Wedesign the most adapted strategy your business to reach the objectives wepreviously have defined together within a determined amount of time. We selectthe most adapted media for you and determine together the key performanceindicators.

 • MEASURING &REPORTING, while we are implementing the marketing strategy, wemeasure its performances thanks to the KPIs and we deliver you frequent reportso you can keep an eye on the result at all times.

 • OPTIMIZING, oncewe have collected enough data, we are optimizing our marketing actions as we goalong in order to minimize costs or increase your sales

 • - Entrepreneurs who want tomarket online by choosing an efficient approach and calculating ROI.

 • - Businesses where they want togenerate awareness, create Brand Awareneand and Engagement, and generatesustainable sales growth.

 • - Suitable for businesses wherethey want to increase their sales and expand their marketing to onlinechannels.

 • • Cosmetics and Beauty Business: Objective to build brand awareness reputation and sales.

 • • Travel and Hospitality Business: Purpose for building brand awareness and booking of stays.

 • • Food & Beverage Shop and Restaurant Delivery: The objective is to build brand awareness and sales.

 • • Real Estate Business: Objective to increase project visit and brand awareness.

 • • Health and Wellness Business: The objective is to build brand credibility and service balance.

 • • Fashion Business: Objective to build brand awareness and sales.

 • • Business, International School and Bilingual School: The objective is to increase the parents' visit to the school and register.

 • • Business Course for CEO: Objectives to increase enrollment and brand awareness.

 • • Educational businesses such as online courses: Objectives to increase enrollment and brand awareness.

 • • Automotive business: Objective to build brand credibility, brand awareness and increase sales or bookings.

 • • B-B products and services business: Objective to build brand awareness and increase sales.

 • • B-C Sales and Service Business: Objective to build brand awareness and sales.

 • • Business Insurance: Objective to increase enrollment and build brand awareness awareness.

 • • Luxury goods business: The objective is to build brand credibility, awareness and increase sales

การสร้างแบรนด์ (Branding)

• วิจัยทางการตลาด (Market research)
• อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity)
• วางตำแหน่งทางการตลาด (Brand positioning)
• บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand personality)
• ออกแบบภาพ (Visual design)
• ออกแบบตราสินค้า (CI) (Brand design (CI))
• ออกแบบโลโก้ (Logo design)

บริษัทโฆษณาออนไลน์ มีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ รับทําการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ (Branding)

รายละเอียดการให้บริการ

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้เท่านั้น
เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการวางรากฐานกลยุทธ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาวและส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 1. ก่อนที่จะเริ่มกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณ
  เราจะทำการวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดกลุ่มเป้าหมายของคุณรวมทั้ง ธุรกิจคู่แข่งขัน และ เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม  โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เราจึงสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์และพันธกิจให้กับแบรนด์ของคุณนำไปสู่ความสำเร็จได้

 2. เราสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าและบริการของคุณในแบบที่ดีที่สุดเข้าใจบุคลิกของแบรนด์และความหมายของแบรนด์

 3. เราตระหนักถึงองค์ประกอบของแบรนด์ทั้งทางด้านประโยชน์การใช้สอยและความรู้สึกต่อสินค้าคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สำคัญของสินค้าและบริการและประเมินว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีในกลุ่มลูกค้าของคุณ

 4. หลังจากได้ข้อสรุปแล้วเราจะสร้างโลโก้ของแบรนด์ เลือกใช้สีและภาพประกอบอื่น ๆ  ที่มีพลังและเต็มไปด้วยความหมายโดยการวิเคราะห์จากความรู้สึก ความคิดและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของคุณจากกลุ่มเป้าหมาย

 • - ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มผลิตสินค้าหรือ ออกสินค้าตัวใหม่และยังไม่มีฉลากสินค้า รวมถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นของแบรนด์

 • - ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มผลิตสินค้าหรือ ออกสินค้าตัวใหม่และยังไม่มีฉลากสินค้า รวมถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นของแบรนด์

 • - ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและจดจำมากยิ่งขึ้น

Service details

Building a brand is not onlyabout designing a logo.
We strongly believe that the foundation of the rightstrategy is crucial in creating long-term brand values and sustainable businessgrowth.

 1. Before commencing your brandbuilding strategies, we carry out research to ensure we have a good grasp ofthe market, your segment, the competition and the basis of a marketingstrategy. Using analytical techniques, we create brand strategies that give yourbrand the vision and mission it needs to go places in marketplace.

 2. Weensure the right messages are being communicated to your audience so theyexperience your product or service in the best possible way, understanding yourbrand’s personality and what it stands for.

 3. Weaddress both the functional and emotional elements of the brand, the keyfeatures and benefits of your product or service; assess which benefits aremost important to each of your market and customer segments; tap into theemotions of your customers,

 4. Oncewe have agreed on a basic plan we begin the process of creating your brandidentity logo, color palette, and other visuals. We create how your brand isgoing to feel, think, talk, look and act, to make sure it is powerful andmeaningful.

 • - Entrepreneurs who arestarting  manufacturing their products orissuing new products and still have no product labels Including brand identityand strengths.

 • - A rebranded business, oradapting for growth and always make their brand new.

 • - Entrepreneurs or business owners who want to increasingly expandtheir target audience to build their brand awareness and recognition.

โฆษณาบน Facebook (Facebook ADS)

แพลตฟอร์มยอดนิยมอันดับ 1ของคนไทยช่องทางที่คุณจะค้นพบกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและขายได้มากที่สุด!!!

No. 1 popularplatform for Thai peopleThe easiest wayto find customers and sell as much as possible !!!

บริษัทโฆษณาออนไลน์ โฆษณาบน Facebook (Facebook ADS)

รายละเอียดการให้บริการ

การโฆษณา Facebookเป็นการโฆษณาในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายปัจจุบันบนมีผู้ใช้งานในประเทศไทยสูงถึง47 ล้านคน จึงนับเป็นช่องทางสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

เหมาะกับการสร้างแบรนด์และยอดขายระยะยาวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบันได้เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

 • Click to Website - เป็นฟังก์ชันการโฆษณาที่ช่วยเพิ่มจำนวนคลิกไปยังเว็บไซต์ก่อให้เกิดยอดขายบนเว็บไซต์ที่มากขึ้น                                                       

 • Message or Inbox - การโฆษณาแบบข้อความหากตรงกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสสูงที่จะปิดการขายได้โดยไว

 • Conversion - ช่วยเพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชันเพิ่มโอกาสในการปิดการขายโดยการใช้ Audiences ในการติด Pixel จับพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์                                          

 • Lead Generation - การโฆษณาบนผ่านการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้ในการติดต่อกลับ และปิดการขาย

 • Post Engagement - เพิ่มจำนวนไลก์ คอมเมนต์ แชร์เพื่อขยายการเข้าถึงสินค้า หรือบริการของ

 • Video views - บอกเล่า messageผ่านการรับชมวิดีโอที่ธุรกิจต้องการนำเสนอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

 • Page Like - สิ่งที่คนเริ่มต้นสร้างแบรนด์ต้องมี ช่วยเพิ่มยอดไลก์เพจแนะนำเพจให้คนรู้จัก ช่วยให้คุณได้พบกับลูกค้าใหม่ๆ

 1. คุณจะได้ปั้นแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจนเป็นที่จดจำและสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นำมาซึ่งโอกาสในการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่สนใจอยากซื้อสินค้าและบริการของคุณ

 2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้า มีโอกาสสูงที่จะปิดการขายได้

 3. คุณจะได้ปั้นแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจนเป็นที่จดจำและสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  นำมาซึ่งโอกาสในการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่สนใจอยากซื้อสินค้าและบริการของคุณ

 1. ธุรกิจแบบออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

 2. ธุรกิจแบบออฟไลน์ที่ต้องการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

 3. ผู้ที่เพิ่งเริ่มประกอบกิจการและต้องการโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้มากขึ้น

 4. ธุรกิจแบบ B2Bเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขายทางอ้อม

 5. ธุรกิจแบบ B2C เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขายทางตรง

Service details

Facebookadvertising is an easy-to-use platform advertising.Currently,there are 47 million active users in Thailand.It is thereforean important channel in online marketing that has continued to gain popularity.

Suitable forbranding and long-term sales.Can reach alarge number of target groups in the present time quickly.You can choosefrom a wide variety of applications according to the needs of each business.

 • Click toWebsite - It is an advertising function that increases the number of clicks tothe website. Generates more sales on the website.

 • Click toWebsite - It is an advertising function that increases the number of clicks tothe website. Generates more sales on the website.

 • Conversions - help increase the number of conversions, Increase your chances of closing adeal by using Audiences to add Pixel to capture the behavior of customers whovisit the website.

 • Lead Generation- Advertising through filling out a registration form, For use in contactingback and closing the sale.

 • Post Engagement - Increase the number of likes, comments, shares to expand your product andservice reach.

 • Video views - Tell a message you want to deliver to your audience through the video andincrease their interest.

 • Page Like - Amust have for branding startups to help increase page likes, introduce the pageto people, and help you meet new customers.

 1. You will moldyour brand to a wider audience until  itis remembered and interested in the target audiencewhich leads toincreasingly sales. Meet the target audience who are interested in buying yourproducts and services.

 2. Reach the target audiencequickly and make the target audience interested in buying the products, Thereis a high probability that the sale will be closed.

 3. Build your brand and long-termsales with special effects from experts along with planning strategies forcreating effective advertising and use the most cost-effective advertisingbudget.

 1. Online business who want toincrease sales and attract new customers.

 2. Off-linebusinesses who need more approach to targeted group.

 3. You who havejust started their businessAnd want to promotethe brand to be more recognizable and remembered.

 4. B2B business to build brandawareness and promote indirect sales.

 5. B2C business to build brandawareness and promote direct sales.

โฆษณาบน Instagram (Advertise on Instagram)

เครื่องมือทางการสื่อสารที่จะทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของตลาดคนยุคใหม่ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย มัดใจลูกค้าได้แบบอยู่หมัด!

Instagram ADSA
receptionistwho will make you understand the needs of the modern market.With afunctional skill that can tie the hearts of customers in full control!l skill that can tie the hearts of customers in full control!l skill that can tie the hearts of customers in full control!

บริษัทโฆษณาออนไลน์ โฆษณาบน Instagram (Advertise on Instagram)

รายละเอียดการให้บริการ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้แล้วล่ะก็การโฆษณาบน Instagramจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยจำนวนการใช้งานในประเทศไทยที่สูงถึง 12 ล้านคน

คุณจะได้รับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านการใช้ฟิเจอร์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 • Stories Ads - ช่องทางใหม่ที่ให้ความรู้สึกสนุกแม้จะแสดงผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อธุรกิจ

 • Stories Ads - ช่องทางใหม่ที่ให้ความรู้สึกสนุกแม้จะแสดงผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อธุรกิจ

 • Stories Ads - ช่องทางใหม่ที่ให้ความรู้สึกสนุกแม้จะแสดงผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อธุรกิจ

 • Carousel Ads - เพิ่มความสนุกและแปลกใหม่ในการเลือกดูสินค้าให้กับผู้ชมด้วยการเลื่อนดูรูปภาพและวิดีโอได้

 • Collection Ads - ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือวิดีโอ ก็รวมไว้ในที่เดียวเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น 

 • Ads in Explore - ค้นหากลุ่มคนที่สนใจสินค้า และบริการของคุณ พร้อมพิชิตใจกลุ่มเป้าหมายใหม่ผ่านการโฆษณาบน IG ในหน้าฟีด 

 1. ได้ช่องทางในการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ทันสมัยและสร้างสรรค์มากขึ้นสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆให้สนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงที่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน 

 2. สะกดสายตาของผู้เข้าชมด้วยภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่แปลกตามากขึ้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจจากการซื้อสินค้าในโฆษณาเดียว

 3. สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้งานที่สนใจหรือติดตามสินค้าทางFacebook ได้ก่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็วพร้อมขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่สนใจในสินค้าของคุณได้มากขึ้น

 1. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจ อาหารและเบเกอรี่

 4. ธุรกิจ เครื่องสำอาง

Service details

If you are theone who wants your business to be able to reach the new generation targetaudience,Advertising onInstagram is therefore the right choice.With the numberof users in Thailand that is as high as 12 million people,

You will beable to create content through the use of new futures,In order topromote more efficient trading.

 • Stories Ads - A new fun way, even short-time demonstratingbut gives great results for your business.

 • Photo Ads - Catch the eyes of audience with beautiful,creative photos.

 • Video Ads - An animated feature that uses light and soundto attract audiences which can share videos of up to 60 seconds in length.

 • Carousel Ads – Increase a fun and innovative way to browseproducts for your audience, by scrolling through pictures and videos.

 • Collection Ads - Images or videos all in one place, Shopmore conveniently.

 • Ads in Explore - Find a group of people interested in yourproduct and service which they conquer the hearts of new target groups throughadvertising on IG in the feed page.

 1. Get a modern target audiencesearch channel, more creative and be able to attract new customers and increasethe efficiency of accessibility that meets today's needs.

 2. Catch the eyes of visitorswith more unusual visuals, sounds, and animations, meet the needs of the targetaudience who make decisions from purchasing products in one ad.

 3. You can link tousers who are interested or follow the product on Facebook, causing the rapiddissemination of information, and expand the group of new customers who areinterested in your products.

 1. Clothing / fashion business.

 2. Retail E-Commerce business.

 3. Food & Bakery Business.

 4. Cosmetics business.

โฆษณาบน Google (Advertise on Google)

เมื่อเกิด ‘ความต้องการ’สิ่งแรกที่ลูกค้าเลือกคือ “การค้นหา”
เมื่อลูกค้าหาคุณเจอ = มีโอกาสปิดการขายได้ง่ายๆ
และการ “โฆษณาบน Google”คือแพลตฟอร์มอันดับ 1สำหรับการค้นหา 

When'Requirements' occurs, the first thing you select is "Search".
When you findyours = Chance to easily close the deal.
And"advertising on Google" is the 1 platform for search.

บริษัทโฆษณาออนไลน์ โฆษณาบน Google (Advertise on Google)

รายละเอียดการให้บริการ

“ต้องการซื้อสิ่งนี้เลือกแบรนด์ไหนดี?”
คำถามที่ถูกถามมากเป็นอันดับต้นๆก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าสิ่งนั้นกว่า 70% ของคนไทยที่ใช้ Google เป็นเครื่องมือในการค้นหาคำตอบ

หากลูกค้าเจอคุณนั่นแปลว่าคุณจะมีโอกาสในการขายสินค้า และนำพาลูกค้าไปสู่เว็บไซต์จนส่งผลให้คุณเกิดการขาย และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้า

 • Google SearchAdvertising (Pay Per Click) - เป็นการโฆษณาที่ใช้ Keyword ที่ผ่านการวิเคราะห์ จนทำให้ผู้ใช้งานทุกคน สามารถค้นพบเว็บไซต์ของคุณอยู่เป็นอันดับแรกๆในการค้นหา

 • Google Display Network(GDN) - การโฆษณาบน Google ที่เลือกสื่อในการโฆษณาได้หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ วิดีโอข้อความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้งานทุกคน

 • Video โฆษณาบน YouTube - เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมวิดีโอที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างมาก เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณา โดยสามารถเลือกการโฆษณาเป็นแบบภาพหรือข้อความได้

 • Universal Campaign - การโฆษณาสำหรับการโปรโมตแอปพลิเคชั่น สามารถกระจายไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ Google เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อติดตั้ง แอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก

 • Shopping Ads - การโฆษณาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังใช้Keyword ค้นหาสินค้าใน google และ youtube โดยประกอบไปด้วย รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และลิงก์เว็บไซต์

 1. จะได้รับการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการโฆษณา Google Ads ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณนำพาไปสู่การปิดการขายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกว้าง

 2. เว็บไซต์ของคุณจะเป็นอันดับแรกๆในการค้นหาของลูกค้า ภายใต้ (Keyword)ที่เรามีการวิเคราะห์แล้วว่าถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการค้นหา

 3. เมื่อกลุ่มลูกค้าค้นพบแบรนด์คุณสินค้าคุณตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของพวกเขา
  จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

 4. โฆษณา Google ADSจะทำให้เว็บไซต์คุณอยู่บนหน้าแรกของ Google ได้ทันที เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้บริโภค นั่นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้แบรนด์คุณประสบความสำเร็จได้ในเวลาไม่นาน

เหมาะกับทุกธุรกิจที่มีการค้นหาเช่น

 1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 2. ธุรกิจคลีนิก และโรงพยาบาล

 3. ธุรกิจร้านอาหาร

 4. ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 5. ธุรกิจสถาบันการศึกษา /หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 6. ธุรกิจแบบ B2Bเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขาย

 7. ธุรกิจแบบ B2Cเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขาย

Service details

"I want tobuy this. Which brand to choose? "The top mostasked question before deciding to buy that product which more than 70% of Thaisuse Google as a tool to find answers.

If customerssee you that means you will have the opportunity to sell the product, leadcustomers to the website, and resulting in sale where you earn more income from customers.

 • Google SearchAdvertising (Pay Per Click) - It is an analytical keyword based advertisement,which help all users to find your website at the top of the line in searches.

 • Google DisplayNetwork (GDN) - Advertising on Google that allows you to select multiple mediaformats such as images, videos, and texts to enhance reach of all users.

 • Video Ads onYouTube - A website where a collection of videos is very popular for Thaipeople, ideal for advertising which can choose to advertise as either image ortext.

 • Universal Campaign - Advertising for promoting the application which can be distributedamong different Google networks, So that users can press to install Applicationwith ease.

 • Shopping Ads -Product advertising that meets the needs of people who are using keywords tofind products on google and youtube, It consists of product images, productnames, prices and website links.

 1. It will be analyzed andstrategize in Google Ads advertising to meet the target audience of yourbusiness, lead you to the close of the sale and can reach a wide audience.

 2. Your website will be the first line in the search of customers under(Keyword) that we have analyzed to be the most accurate and suitable for thesearch.

 3. When a customergroup discovers your brand and products meet their needs,Hence, it isanother channel that helps to increase sales for the brand as well.

 4. Google ADS ads will get yourwebsite on the first page of Google immediately, which is easy and fast to theconsumer. That is why it will not be difficult for your brand to succeed in ashort period of time.

Suitable forall businesses that are searching, for example

 1. Real Estate Business.

 2. Clinic and hospital business.

 3. Restaurant business.

 4. Business goods and variousproducts.

 5. Business educationinstitutions / training courses.

 6. B2B business to build brandawareness and promote sales.

 7. B2C business to build brandawareness and promote sales.

โฆษณาบน YouTube (YouTube ADS)

เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสินค้าสะกดสายตาผู้ชม จนนำไปสู่การปิดการขายด้วยวิดีโอภาพเคลื่อนไหวสุดสร้างสรรค์พร้อมการเข้าถึงที่รวดเร็วและครบถ้วนในทุกแพลตฟอร์ม

Increase theattractiveness of food products to the audience, leading to closing of thesale.With creativeanimated videos as well as quick and complete access across all platforms.

บริษัทโฆษณาออนไลน์ โฆษณาบน YouTube (YouTube ADS)

รายละเอียดการให้บริการ

คุณรู้หรือไม่ว่า คนไทยกว่า 90% ชอบคอนเทนต์ที่เป็น VDO มากกว่าภาพนิ่งดังนั้นการที่คุณจะเลือกใช้สื่อโฆษณาบน Youtube จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์

ที่จะใช้มัดใจลูกค้าของคุณให้อยู่หมัดจากการได้รับชมคลิปวิดีโอนอกจากนี้ในอนาคตการทำวิดีโอคอนเทนต์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นและเกิดโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นอีกด้วย

 • In-Search Ads -โฆษณาแนะนำคลิปวีดีโอที่สอดคล้องกับ Keyword ทำให้การโปรโมทติดอยู่บน TopRank ของการค้นหาใน Youtube ซึ่งจะคล้ายกับ google searchการคิดค่าโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกที่ Link เพื่อเข้าไปดูโฆษณา

 • In-Display Ads- เป็นการโฆษณาวิดีโอที่จะปรากฏอยู่ข้างๆ ตัววิดีโอหลัก

 • In-Steam Ads - โฆษณาวิดีโอที่จะเล่นก่อนวิดีโอหลักจะมีการคิดเงิน เมื่อมีการรับชมเกิน 30 วินาทีแต่สามารถถูกกดข้ามได้เมื่อมีการดูครบ 5 วินาที

 • Overlayin-video ads - การโฆษณาที่ซ้อนบนตัววิดีโอ โดยมีการแสดงผลคล้ายๆ กับ การทำโฆษณาในรูปแบบของรูปภาพภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ ที่ผ่านการซื้อพื้นที่สื่อบนออนไลน์ หรือ Display ads

 • Non-skipin-stream ads - โฆษณาที่บังคับให้ต้องดูวิดีโอจนจบ ก่อนที่จะเข้าวิดีโอหลักโดยจะมีความยาวไม่เกิน 20 วินาที คิดค่าโฆษณาเป็น CPM (การเห็นต่อ 1,000 ครั้ง)

 1. เพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าจากการเข้าถึงBrand Message ที่สร้างสรรค์

 2. เราใช้คอนเทนต์ที่แปลกใหม่แบบCreative ทำให้เกิดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง

 3. มีระบบการวัดผลโฆษณาที่แม่นยำทราบพฤติกรรมของผู้ชมและกลุ่มเป้าหมายได้

 1. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 2. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 3. ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าออนไลน์

 4. ธุรกิจแบบ B2B เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขาย

 5. ธุรกิจแบบ B2C เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขาย

Service details

Did you knowthat 90% of Thais prefer VDO content over stills?Therefore,choosing to use advertising media on Youtube is another strategy.

To use to keepyour customers in control from watching video clips.In the futureVideo content making is also likely to grow which means an opportunity to growyour business as well.

 • In-Search Ads - Advertise video clips corresponding to the keyword will make the promotion beplaced on the Top Rank of Youtube search, which is similar to google search. Adcharges occur when the link is clicked to view the ad.

 • In-Display Ads - This is a video ad that will appear next to the main video.

 • In-Steam Ads - A video ad that will play before the main video, which will be charged whenmore than 30 seconds are watched, but can be skipped when 5 seconds havepassed.

 • Overlayin-video ads - Overlay in-video ads, where its display similar to advertisingin the form of images, animations or video that has been purchased throughonline media space or Display ads.

 • Non-skipin-stream ads - Ads that determines the video to be watched to the end beforeentering the main video which up to 20 seconds in length, the ad is charged asCPM (1,000 views).

 1. Have an accurate admeasurement system to realize the behavior of your audience and targetaudience.

 2. Have an accurate admeasurement system to realize the behavior of your audience and targetaudience.

 3. Have an accurate admeasurement system to realize the behavior of your audience and targetaudience.

 1. Hotel &Travel Business.

 2. Food & RestaurantBusiness.

 3. E-Commerce Business.

 4. B2B business to build brandawareness and promote sales.

 5. B2B business to build brandawareness and promote sales.

โฆษณาบน Twitter (Advertise on Twitter)

จับทุกความเคลื่อนไหวกระแสไหนมาก็เอาอยู่!   แพลตฟอร์มที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อทุกสถานการณ์

Catch everymovement, we’ve got every trend under control!A responsiveplatform which keep up with every situation.

รับทำ โฆษณาบน Twitter (Advertise on Twitter)

รายละเอียดการให้บริการ

ทุกเหตุการณ์เด็ด ประเด็นร้อนที่มีการพูดถึงมากที่สุด มักจะหนีไม่พ้นเครื่องมือทางการตลาดที่ชื่อว่าTwitter โดยผ่านการ Retweet

จึงทำให้เกิดข้อดีสำหรับธุรกิจที่จะสามารถสอดแทรกข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ไวมากขึ้น

AWARENESS

 • Reach - ปัจจัยหลักสำคัญของการวัดค่าคุณภาพเป็นการเพิ่มการจดจำโดยการเข้าถึงเป้าหมายจำนวนมาก

 • App-Re engagement - การทำการตลาดแบบติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าApplication ของแบรนด์

CONSIDERATION

 • Video Views (Play-Roll) - การโฆษณาด้วยวิดีโอที่สอดแทรกไปยังวิดีโออื่นๆที่ผู้ใช้กำลังรับชมอยู่

 • Website Click - แสดงโฆษณาไปยังกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์

 • Promote video view - เหมาะสำหรับการเพิ่มจำนวนคนให้เข้ามารับชมวิดีโอ โดยความยาววิดีโอไม่เกิน 2.20 นาที

 • Engage - สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้กับแบรนด์

 • App-Install - ทำโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกดเข้าไปที่หน้าการติดตั้งApplication ของแบรนด์

 • Follower - ช่วยเพิ่มยอดคนติดตามให้กับTwitter ของแบรนด์

 1. ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือที่เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคการบอกต่อกันผ่านปากต่อปากถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในด้านของอารมณ์มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ 

 2. ส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วพร้อมการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มากขึ้นการโฆษณาผ่าน Twitterจะทำให้มีผู้พบเห็นแบรนด์ของคุณเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว พร้อมทำให้แบรนด์คุณได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มากขึ้น

 3. สร้างกลยุทธ์การทำโฆษณาที่แนบเนียนแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในSocial Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 2. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 3. ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าออนไลน์

 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 5. ธุรกิจคลินิก

 6. ธุรกิจการเงินการธนาคาร

 7. ธุรกิจค้าปลีก

Service details

All the cool,hot topics which are most talked of the town are often inevitablethis marketingtool called Twitter through retweet.

This createsadvantages for businesses to be able to integrate information to enableconsumers to make faster purchasing decisions.

AWARENESS

 • Reach - The main Key to Measuring Quality, It increases recognition by reaching a largenumber of goals.

 • App-Reengagement - Target marketing follow-up to the brand's application.

CONSIDERATION

 • Video Views (Play-Roll) - Video advertising with interpolated video, where the user iswatching

 • Website Click - Shows ads to groups of people who are likely to be interested in visiting thebrand's website.

 • Promote video view - Ideal for increasing the number of people visiting the video. The videolength is not more than 2.20 minutes.

 • Engage - Buildaudience engagement for your brand.

 • App-Install - Create advertisements for target groups to click on the brand's applicationinstallation page.

 • Follower - Helps increase thenumber of followers on a brand's Twitter.

 1. It gives rise to credibility,which is important in making consumer purchasing decisions. Word of mouth isthe effective advertising, which it works better in terms of emotion than anyother form of advertising.

 2. Fast forwardingalong with expanding new customer groups,Advertising via Twitter will get your brand noticed in a veryshort amount of time and make your brand approach to more new customers.

 3. Create arealistic advertising strategy but get good results, make use of the mostbrand-related events that are trending on social media. 

 1. Hotel &Travel Business.

 2. Food & RestaurantBusiness.

 3. E-Commerce Business.

 4. Real Estate Business.

 5. Clinic business.

 6. Finance and Banking Business.

 7. Retail business.

โฆษณาบน TikTok (Advertise on TikTok)

คือ แพลตฟอร์มน้องใหม่ที่ผู้ประกอบการทุกคนให้ความสนใจ และใช้เป็นโอกาสในการเจาะตลาดกลุ่มMass ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Is a newplatform where all entrepreneurs pay attention to and can be used as anopportunity to penetrate the Mass market effectively.

รับทำ โฆษณาบน TikTok (Advertise on TikTok)

รายละเอียดการให้บริการ

เข้าถึงคนจำนวนมากได้ง่ายเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาที่ตั้งค่าได้เองเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายฐานลูกค้าธุรกิจคุณเพื่อเพิ่มรายได้

แม้จะเป็นน้องใหม่ที่มาที่หลังแต่ก็ครองใจธุรกิจต่างๆ ไว้ได้มากมายจนทำให้มีเวลาเฉลี่ยที่มีผู้คนใช้งานมากถึง52 นาทีต่อวันเลยทีเดียว 

 • In-Feed Video - การโฆษณาที่แสดงวิดีโอในหน้าNews Feed ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที

 • Hashtag Challenge - รูปแบบโฆษณาในหน้า Discovery เพื่อเป็นการสร้างเทรนด์โดยให้ผู้ใช้งานร่วมกันครีเอทวิดีโอผ่านแฮชแท็ก

 • Brand Takeover - โฆษณาที่จะแสดงผลทันที ที่ผู้ใช้งานมีการเปิดแอปพลิเคชั่น

 • Brand Effect - สร้างเอฟเฟกต์หรือสติกเกอร์ในนามของแบรนด์เพื่อเป็นการโปรโมทให้ผู้ใช้
  นำไปสร้างคอนเทนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการสอดแทรกอัตลักษณ์ของแบรนด์ลงไป

 • Top View - การโฆษณาในตำแหน่งด้านบนที่สามารถสร้างได้ทั้งReach Traffic และ Consideration ก่อให้เกิดการรับชมสินค้า และความประทับใจในตัวสินค้า

 1. โฆษณาสร้างแบบสร้างสรรค์ไม่ซ้ำซากจำเจด้วย Effect วิดีโอแบบสร้างสรรค์ในหน้า News Feedจึงทำกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในสินค้าและบริการของเราได้ดีขึ้นช่วย โปรโมทสินค้าและแคมเปญต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและจดจำในรูปแบบที่สนุกสนาน

 2. สามารถครีเอทเพลงของตัวเองลงใน TikTok เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆนำเสียงของคุณไปทำวิดีโอซ้ำๆ กลายเป็น Viralและด้วยประโยชน์ในส่วนนี้จึงทำให้เหมาะกับการสร้างกระแสให้มีคนจดจำแบรนด์เกิดการพูดถึงและบอกต่อ ทำให้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

 3. การติด Hashtag บน TikTok จะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่กำลัง เป็นกระแส เราจึงคิดค้นแคมเปญที่เหมาะสมเพื่อให้แบรนด์คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมหาศาล

 1. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 2. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 3. ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าออนไลน์

 4. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านเสริมความงามเครื่องสำอาง

 5. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 6. ธุรกิจค้าปลีก

 7. ธุรกิจแบบ B2Bเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และส่งเสริมยอดขาย

 8. ธุรกิจแบบ B2Cเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์, ส่งเสริมยอดขายและส่งเสริมให้เกิดการจงรักภักดีในแบรนด์

Service details

Easy access tolarge crowds and being a customizable advertising platform.It is anotherway to expand your customer base to increase your income.

Even though itis a newcomer who came after but has won the hearts of many businesses,This leads tothe average time people spend up to 52 minutes a day.

 • In-Feed Video - An advertisement that displays a video on the target audience's News Feed pagewhich is no longer than 60 seconds.

 • Hashtag Challenge - A Discovery page ad format to create a trend by allowing users toshare video creation through hashtags.

 • Brand Takeover - Ads that will show instant results when the user has opened the application.

 • Brand Effect - Create effects or stickers on behalf of brands in order to promote the users tocreate content, which is ideal for inserting a brand identity into it.

 • Top View - Advertising in the top position that can generate both Reach Traffic andConsideration causing product viewing and the impression of the product.

 1. .Creative-created ad not repetitive. With the effectof creative videos on the News Feed page, the target audience has a betterinterest in our products and services.Help promotingproducts and campaigns to be known and remembered in a fun way.

 2. You can create your own musicinto TikTok for other users to get to make their own videos and publish overand over again, becoming viral, and with the benefits of this, they are idealfor generating brand awareness, word of mouth and go on speared rapidly.

 3. Adding a Hashtag on TikTokwill help you reach other users who are in social trend, we devise a suitablecampaign in order to enable your brand to reach a huge target audience.

 1. Hotel and tourism business.

 2. Food business and restaurants.

 3. E-commerce business.

 4. Beauty products business fordoctors.

 5. Fashion products / business.

 6. Retail business.

 7. B2B business togenerate awareness and manage sales.

 8. B2C business to build brandawareness, promote sales and foster brand loyalty.

โฆษณาบน LINE (LINE Ads)

แพลตฟอร์มการโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันที่เน้นความรวดเร็ว

LINE is an advertising platform with directreach to a target group, answering well to present days’ users with fast-pacedliftstyle.

รับทำ โฆษณาบน LINE (LINE Ads)

รายละเอียดการให้บริการ

เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยจนมีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะมีโอกาสปิดการขายและโปรโมทสินค้าได้อย่างทั่วถึง

 • LINE LAP - การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชั่นLINE โดยใช้ภาพนิ่ง หรือวิดีโอ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนการรับรู้แบรนด์ และยอดผู้ติดตาม โดยสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้

 • LINE OA - การสร้างบัญชี Lineเพื่อเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้งาน Line ทั่วประเทศทำให้เข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และเป็นวงกว้างเหมาะกับทั้งธุรกิจที่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ธุรกิจ SME รวมถึงบริษัทที่มีขนาดใหญ่

 • LINE Today - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ไว้อย่างครบครันในที่เดียว ซึ่งจะมีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยกันถึง 12หมวดหมู่ เช่น บันเทิง, กีฬา, ไลฟ์สไตล์, ดูดวง, ลอตเตอรี่, แฟชั่น, บิวตี้, ไอที,ธุรกิจ, LINE TV, LINE Shopping และ LINE Store

 • LINE TV - รายการทีวีออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันสามารถโฆษณาได้ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ โดยแบ่งประเภทเป็นละครและรายการต่างๆ

 1. เราจะวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดและจุดยืนของแบรนด์คุณ เพื่อให้เกิดรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจ และตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 2. เข้าถึงได้มากกว่าก็มีโอกาสปิดการขายได้ดีกว่า!! กับ LINE Official Account (LINE OA) หรือ การสร้างบัญชี LINE ให้ธุรกิจของคุณ เพื่อสื่อสารโดยตรงไปยังผู้ใช้ LINE ทั่วประเทศและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าคุณภายในเวลาอันรวดเร็ว

 3. โฆษณาผ่านละครหรือรายการทีวีออนไลน์ ในแอปพลิเคชัน Lineที่ถูกจัดเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของคนไทย ทำให้มีผู้พบเห็นพร้อมทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รู้จักและจดจำได้มากขึ้น

 1. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 2. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 3. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 4. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 5. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 6. ธุรกิจแบบ B2B เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์,ส่งเสริมยอดขาย และส่งเสริมให้เกิดการจงรักภักดีในแบรนด์

 7. ธุรกิจแบบ B2C เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์, ส่งเสริมยอดขายและส่งเสริมให้เกิดการจงรักภักดีในแบรนด์

Service details

It is a highly popular platform among Thaipeople with over 40 million users nationwide. This makes it an effectivechannel for you to close your sales and promote your product with wider reach.

 • LINE LAP – an advertisement inLINE Application via picture or video to raise awareness and follower with anability to specify a required target group

 • LINE OA – a LINE account whichcan connect with nationwide users enabling it to reach all target customers ata wider range thus suitable for a smaller business, SME, or a larger business

 • LINE Today – a collection ofinformation and news with as many as 12 categories, including Entertainment,Sport, Lifestyle, Horoscope, Lottery, Fashion, Beauty, IT, Business, LINE TV,LINE Shopping, and LINE Store

 • LINE TV – a highly popularonline TV with an ability to advertise both application and website,categorized in dramas and variety shows

 1. We will analyze your opponents and brand positioning to create an advertisement     most suitable for your business and present consumer demand

 2. The higher the reach, the higher the chance to close your sales! Create your LINE Official Account (LINE OA) for your business to make a direct  communication to nationwide users and speed up customers’ purchase decision

 3. Place your advertisement in a drama or online show in LINE TV Application, which     is one of the most popular platforms, to efficiently increase the number of reach and awareness

 1. Clothes/fashion products

 2. Food and restaurant

 3. Hotel and travel

 4. Healthcare

 5. Cosmetics

 6. B2B business to create brand awareness, increase sales, and encourage brand loyalty

 7. B2C business to create brand awareness, increase sales, and encourage brand loyalty

โฆษณาบน LinkedIn (LinkedIn Advertising)

แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักแต่ด้วยประสิทธิภาพแบบไม่เป็นรองใครจึงทำให้มีการเปรียบเทียบไว้ว่า
“ถึงแม้จะมีหรือไม่มี Facebook ยักษ์เล็กอย่าง LinkedIn ก็จะครองโลก B2B อยู่ดี” 

LinkedIn might not be verywell-known in Thailand but its efficiency doesn’t lost to anyone hence thesaying
“with or without Facebook, a small giant like LinkedIn still rules B2Bworld.”

รับทำ โฆษณาบน LinkedIn (LinkedIn Advertising)

รายละเอียดการให้บริการ

ด้วยคุณภาพแบบเต็มร้อยในการสร้างโอกาสในการขายได้สูงมากจึงทำให้การโฆษณาบน Linkedinเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้ แล้วมีเหตุผลอะไรที่คุณจะปฏิเสธมัน!!

 • โฆษณาสปอตไลท์   - การโฆษณาที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลโดยใช้ข้อมูลโพรไฟล์และจะโปรโมทข้อเสนอทั่วทั้งเดสก์ท็อป

 • โฆษณาข้อความ (INBOX) - การสร้างโฆษณาที่จะถูกส่งไปยังกล่องข้อความ Linkedinของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 • โฆษณารูปภาพเดียว - การโฆษณาโดยใช้รูปภาพเดียว โดยจะปรากฏไปยังฟีดข่าวของผู้ใช้งาน

 • โฆษณารูปภาพเรียง - การโฆษณาโดยใช้รูปภาพตั้งแต่ 2 รูปภาพขึ้นไปโดยจะปรากฏไปยังฟีดข่าวของผู้ใช้งาน

 • โฆษณาวิดีโอ - การโฆษณาโดยใช้รูปแบบของวิดีโอซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจแบบสร้างสรรค์

 • โฆษณาข้อความ (หน้าเพจ) - การสร้างโฆษณาแบบข้อความซึ่งจะปรากฏในคอลัมน์ด้านขวาหรือด้านบนของหน้าเพจ Libkedin

 • โฆษณาแบบการสนทนา - การสร้างโฆษณาที่จะถูกส่งไปยังกล่องขาเข้าของข้อความ Linkedinที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 • โฆษณากิจกรรม - การสร้างโฆษณาโดยกิจกรรม Linkedin ของคุณ ซึ่งจะไปปรากฏยังหน้าเพจ

 1. เจาะกลุ่ม B2B จากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแคมเปญที่มีการคิดวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ยอดขายคุณเติบโตขึ้นขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิม

 2. โปรโมทให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นสร้างความน่าจดจำ ขยายฐานลูกค้า
  ให้แบรนด์คุณเกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

 3. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแสดงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ธุรกิจแบบ B2B

 2. ธุรกิจขายส่งสินค้า

 3. ธุรกิจระดับโลก

Service details

With its highly efficient creationof sales opportunity, LinkedIn advertising is chosen by worldwide businesses.Why wouldn’t you?

 • Spotlight – a personalized advertisementusing individual’s profile data to promote an offer all over desktop

 • Messaging (Inbox) – a messaging advertisement sent toa LinkedIn inbox of a target audience

 • Single image – an advertisement using a singleimage that appears on a user’s feed

 • Carousel image – an advertisement using two ormore images that appear on a user’s feed

 • Text(on page) – a text-based advertisement that appears in the right column oron top of a LinkedIn page

 • Conversation – an advertisement sent to aLinkedIn inbox of a target user

 • Activity – an advertisement of your LinkedInactivity that appear on a page

 1. Reach B2B target group by an experts with personalized campaigns that boost your sales and drive your business in a better direction

 2. Promote your brand to a wider audience, create brand identity, expand target group to increase your brand’s credibility and demand

 3. Specify target group and efficiently convey a desired message to the target group

 1. B2B business

 2. Wholesaler

 3. Global business

ออกแบบเว็บไซด์ Website Marketing (Website Marketing)

ของมันต้องมีสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่!!การโฆษณาที่ช่วยสร้างหน้าร้านออนไลน์ปิดการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

The must-have item for a businessin this era!Create an online storefront andclose your sales 24/7

รับออกแบบเว็บไซด์ Website Marketing (Website Marketing)

รายละเอียดการให้บริการ

หากจะซื้อสินค้าสักชิ้นเรื่องความน่าเชื่อถือจัดเป็นสิ่งสำคัญการออกแบบเว็บไซด์จะเป็นการแสดงตัวตนของคุณบน สังคมออนไลน์ พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ได้แบบมือโปรฯ

 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณพร้อมวางกลยุทธ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอัปโหลดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจก่อให้เกิดการปิดการขายที่ได้ผล

 2. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการเชื่อมต่อลูกค้าด้วยหน้า Landing Page
  ที่คนคลิกเข้ามายังเว็บไซต์จากโฆษณาในช่องทางต่างๆ

 3. เผยแพร่ข้อมูลสินค้าของคุณ พร้อมการอัปเดตข่าวสารต่างๆ ของร้านค้าเพื่อให้เว็บไซต์มีทุกอย่างที่ครอบคลุมต่อทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

 1. ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าออนไลน์

 2. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 3. ธุรกิจอาหาร

 4. ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

 5. ธุรกิจแบบ B2B สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

 6. ธุรกิจแบบ B2C สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

Service details

Credibility is crucial to a customer’s purchasedecision. Website marketing represents your brand in a social media andprofessionally creates your online credibility.

 1. Build credibility for your business, along with a marketingstrategy that match your target group’s need. Upload products to matchbusiness’s preference and increase opportunity to close sales.

 2. Increase sales opportunities by connecting with customersvia a landing page reached by users after clicking the advertisement in variousplatforms

 3. Advertise your product information and update yourbusiness’s news to create an all-inclusive website for a specified target group

 1. E-commerce

 2. Healthcare products

 3. Food and beverage

 4. Clothes and fashion

 5. B2B business with easy-to-find products and services

 6. B2C business with easy-to-find products and services

แคปชั่นโฆษณา Content Marketing

หยุดสายตาคนอ่าน กระตุ้นใจให้อยากซื้อ เพิ่มยอดขายให้ปัง ด้วย Content  Marketing

Capture reader’s eyes, encouragepurchase, boost sales via content marketing

รับทำ แคปชั่นโฆษณา Content Marketing

รายละเอียดการให้บริการ

ContentMarketing หรือ การทำการตลาดด้วยเนื้อหา
คือ เทคนิคการทำการตลาดโดยการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมด้วยคอนเซปต์การแก้ปัญหาให้ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้แบรนด์ อันจะนำไปสู่ Conversionการกระทำที่เกิดขึ้นกับลูกค้าภายหลังจากที่ได้อ่านคอนเทนต์ เช่นการตัดสินใจซื้อสินค้า การกดถูกใจ การสมัครสมาชิก ฯลฯ

 1. เพิ่มการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์ คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาดีและน่าสนใจจะทำให้คนกดไลก์ กดแชร์ และคอมเมนต์เยอะ ทำให้อัตราการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

 2. เพิ่มการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์ คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาดีและน่าสนใจจะทำให้คนกดไลก์ กดแชร์ และคอมเมนต์เยอะ ทำให้อัตราการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์การนำเสนอคอนเทนต์ในเชิงให้คุณค่าหรือคอนเทนต์ที่เปิดเผยข้อมูลของแบรนด์อย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

Content marketing is a marketingtechnique which presents content in various formats to attract new and maintainexisting target group by solving customer’s problem and creating brand’s value.This leads to customer’s conversion after reading the content, such as purchasedecision, clicking Like, applying for membership, and etc.

 1. Increase brandvisibility and awareness: an interesting content will attract Like, share, andcomments, resulting in a higher visibility and awareness.

 2. Increase customers andsales: a useful content or the one that can solve readers’ pain point acts likea good sales representative who attract new customers, increase followers, andboost sales.

 3. Promote positive brandimage: a value-added content or content that honestly present brand’sinformation can promote a positive brand image and customer’s trust.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

วิดีโอโฆษณา VDO Content (VDO content marketing)

เพิ่มยอดขายให้แบรนด์ด้วยวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่ดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายทุกแพลตฟอร์ม

Increase sales for your brand withVDO content that easily attract your target group in every platform.

รับทำ วิดีโอโฆษณา VDO Content (VDO content marketing)

รายละเอียดการให้บริการ

วิดีโอโฆษณา
คือ การนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอ โดยอาจประกอบด้วยภาพนิ่งคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และอาจมีการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปปัจจุบันบนโซเชียลมีเดียมีการโพสต์คอนเทนต์ประเภทนี้มากกว่า 2 ล้านครั้งในแต่ละวัน

จึงนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ที่กำลังมาแรงเพราะสามารถช่วยเรียกความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายสามารถโพสต์ลงแพลตฟอร์มได้หลากหลายและที่สำคัญคนไทยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการดูวิดีโอบนโซเชียลมีเดียมากที่สุดอีกด้วย

 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ในปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตไปกับการดูวิดีโอ  VDO Contentจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าคอนเทนต์รูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถโพสต์ VDO Content ได้ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Youtube, LINE,Facebook, Instagram ฯลฯ
  จึงทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกช่องทางและหากผู้ที่ได้รับชมวิดีโอเห็นว่า VDO Contentนั้นเกิดประโยชน์ก็จะเกิดการแชร์ออกไปส่งผลให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

 2. ช่วยเพิ่มยอดขาย เมื่อแบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

 3. เป็นการทำการตลาดแบบง่าย VDO Content เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การทำการตลาดที่ทำได้ง่ายไม่ต้องลงทุนเยอะโดยเฉพาะหากสามารถทำวิดีโอที่มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อผู้คน ก็จะทำให้เกิดการแชร์โดยไม่ต้องใช้เงินในการยิงโฆษณา

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

VDO content is the presentation ofcontent in a video format which can comprise of image, video clip, infographic,and maybe a sound effect. There’re over 2 million posting of this type ofcontent in a social media each day.

It’s therefore a very efficient onlinemarketing approach as it can easily capture target group’s interest, be postedon many platforms, and meet Thai people’s lifestyle of spending most timewatching videos on social media.

 1. Swiftly reach targetgroup: Nowadays many Thai people cruise the internet to watch video clips. Avideo content is therefore able to reach a target group quicker than other content types do. Moreover, we can post a videocontent in every platform including Youtube, LINE, Facebook, Instagram, andetc, which increases the chance to reach target customers. An audience willalso share a content if deeming it useful, widening a brand’s awareness evenmore.

 2. Increase sales: if a brand can reach a target customer andincrease its awareness, there’re high chance that the target customer becomesinterested in the products and services, resulting in better sales.

 3. Easy marketing: a video content is a marketing strategywhich can easily be implemented and require less cost, especially when acontent is interesting and useful enough to be shared organically without anyadvertising cost.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

บริการถ่ายภาพโฆษณา Photo Shoot (Photoshoot service)

สร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็น ทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำด้วยภาพถ่ายอันเป็นเอกลักษณ์และนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์

Create the first impression andcustomer’s recognition with unique photos which present your brand’s identity.

บริการถ่ายภาพโฆษณา Photo Shoot (Photoshoot service)

รายละเอียดการให้บริการ

PhotoShoot ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดเพราะต่อให้คุณบรรยายข้อมูลสินค้าและบริการด้วยถ้อยคำมากมายสักเท่าใดก็อาจจะทำให้ลูกค้ายังไม่เข้าใจได้ดีเท่ากับการเห็นรูปภาพที่สวยงามเพียงหนึ่งรูปนอกจากนี้ รูปภาพยังเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้าต้องหยุดอ่านและเกิดการจดจำแบรนด์ของคุณได้ในทันที

 1. ความประทับใจแรกเห็น ภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามและดูน่าสนใจจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในแบรนด์ของคุณตั้งแต่แรกเห็นอีกทั้งยังช่วยทำให้ลูกค้าต้องหยุดอ่านข้อมูลเนื้อหาข้างในด้วย

 2. การจดจำแบรนด์ เมื่อลูกค้าเกิดความประทบใจในแบรนด์จากการที่ได้เห็นภาพถ่ายก็จะเกิดการจดจำแบรนด์ของคุณ โดยถึงแม้คุณจะไม่ได้ใส่ข้อความอะไรลงไปเพียงแค่ลูกค้าเห็นสไตล์และการใช้โทนสี ลูกค้าจะรู้ทันทีว่านี่คือแบรนด์ของคุณ

 3. ช่วยสร้างยอดขาย ภาพถ่ายที่สวยงาม ดูแปลกตาและมีความแปลกใหม่ นอกจากจะสร้างความประทับใจ ยังทำให้เกิดการแชร์จนทำให้ผู้คนเกิดความสนใจอยากที่จะซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

A photoshoot is one of the keys tobuilding a brand and marketing as no matter how detailed you describe yourproducts or services, it wouldn’t make a customer understand as well as seeingone beautiful photo. Moreover, a photo is important in capturing customer’sinterest and creating recognition of the brand.

 1. First impression: a beautiful and interesting photo providesa positive first impression of your brand and convinces customers to read thecontent within it.

 2. Recognition: After having a positive impression of yourbrand via photos, a customer will recognize the brand by the photo style andtone, even when there’s no description in it.

 3. Build sales: a beautiful, creative, and unique photodoesn’t only create a positive impression but also encourages Share, resultingin an interest to purchase and therefore higher sales.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

รีวิวสินค้าและบริการ Online Influencer
Product/service reviewby online influencer

สร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ ด้วยผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

Create brand’s credibility bysocial media influencers that influence consumer’s purchase decision.

รีวิวสินค้าและบริการ Online Influencer Product/service reviewby online influencer

รายละเอียดการให้บริการ

ปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เรื่องราคาและคุณภาพเท่านั้นแต่ลูกค้ายังต้องการความเชื่อมั่นจากการการันตีของคนดังบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ การให้ Influencer ที่มียอดผู้ติดตามจำนวนมากก็จะทำให้แบรนด์ได้รับการมองเห็นและได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากผู้ติดตาม Influencer นั้นด้วย

 1. สร้างความน่าเชื่อถือเนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลที่บอกเล่ามาจากคนจริงๆ และยิ่งหากเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะดูมีน้ำหนักมากกว่าการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นจึงส่งผลให้แบรนด์ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

 2. ข้อมูลเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่การทำรีวิวโดยใช้Influencer ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากอยู่แล้วก็จะทำให้มีผู้พบเห็นแบรนด์ของคุณเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็วอีกทั้งยังทำให้แบรนด์ได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากผู้ติดตาม Influencer คนนั้นด้วย

 3. เพิ่มยอดขาย เมื่อกลุ่มลูกค้าเห็นคนดังบนโซเชียลมีเดียใช้สินค้าอะไรก็จะเกิดความต้องการที่จะหาซื้อสินค้าตัวนั้นมาลองใช้เช่นเดียวกันจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

Factors behind a customer’spurchase decision are not only price and quality, but also confidence they havefrom an endorsement by social media influencers. Moreover, a review byinfluencers with high follower number also broadens brand awareness and givesthe brand a new customer base from the influencer’s followers.

 1. Build credibility: a review from actual person, especiallya famous one, is more credible than other forms of content presentation,resulting a higher brand credibility among customers

 2. Quickly spread information and expand target customers: areview by online influencers with high followers allow your brand to be seen bybroader audience within a short period of time. The brand also gains newcustomer bases from the influencer’s followers.

 3. Increase sales: a product used by a social media figure isfrequently desired by his/her audience that wants to try it out as well. Thisis therefore another channel that can efficiently increase sales for a brand.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational/training institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

การตลาดบน E-mail และ SMS (E-mail and SMS marketing)

รักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการตลาดบน E-mail และ SMS

Maintain existing and build newcustomer base with E-mail and SMS marketing.

รับทำ การตลาดบน E-mail และ SMS (E-mail and SMS marketing)

รายละเอียดการให้บริการ

การตลาดบน E-mail และ SMSแม้จะเป็นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมแต่เป็นช่องทางที่สามารถช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำให้ลูกค้าเก่ารู้สึกว่า เหมือนเป็นคนสำคัญและพิเศษสำหรับแบรนด์จนทำให้ลูกค้าเก่าเกิดความภักดี และอาจบอกต่อสิ่งพิเศษให้กับคนอื่น ๆส่งผลให้แบรนด์ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

 1. รักษาฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ การส่งข้อมูลข่าวสาร และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้าเก่าทาง E-mail และSMS อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแบรนด์เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์และอาจบอกต่อความประทับใจนั้นให้คนรู้จัก ทำให้แบรนด์ได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีการส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทาง E-mailและ SMS เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจการดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งลูกค้า จึงทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีโดยอัตโนมัติ

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

Although it’s a traditionalapproach, E-mail and SMS marketing is still efficient in maintaining anexisting customer base as it makes them feel important and special, eventuallyleading to brand loyalty. They might also spread the positive information to othersresulting in a new customer base.

 1. Maintain existing andbuild new customer base: Regularly sending news and special offers to existingcustomers via E-mail and SMS makes them feel special and well-treated by thebrand. This creates brand loyalty and even new customer base as they spread thepositive information to their families and friends.

 2. Improve brand image:Sending news and special offers to customers via E-mail and SMS shows thebrand’s sincerity and care towards customers, automatically improving brandimage.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational/training institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

เพิ่มยอดขายผ่าน LIVE สด (Increase sales throughLive videos)

ขายของได้ฉับไว ไม่ต้องเขียนคอนเทนต์อธิบายให้ยุ่งยากสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า ด้วย LIVE สด

Promptly close sales without theneed for content creation and interact with customers via a live video.

เพิ่มยอดขายผ่าน LIVE สด (Increase sales throughLive videos)

รายละเอียดการให้บริการ

LIVE สด เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนไทยนิยมใช้ในการซื้อสินค้าเพราะสามารถสั่งออเดอร์ได้ในทันทีส่วนผู้ประกอบการก็สามารถทำการไลฟ์ขายของได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ Real-timeไม่ต้องมีการเขียนคอนเทนต์อธิบายให้ยุ่งยากเพราะสามารถพูดบรรยายสรรพคุณสินค้าผ่านไลฟ์ได้เลย อีกทั้งยังสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับลูกค้าผ่านการไลฟ์ได้ด้วย

 1. เพิ่มยอดขายการขายของผ่านทาง LIVE สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วทำได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถบรรยายสรรพคุณ และอธิบายวิธีการใช้สินค้านั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และเกิดความสนใจอยากที่จะซื้อมาใช้ทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

 2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการทำการตลาดด้วยข้อความและวิดีโอเป็นการสื่อสารทางเดียวลูกค้าจึงไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ขายได้ แต่การไลฟ์สดจะทำให้ผู้ขายสามารถพูดคุย โต้ตอบลูกค้าได้ทันทีเหมือนกับการได้ไปซื้อที่หน้าร้านจริง ๆ วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและภักดีต่อแบรนด์

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

Live is another popular channel for Thai people to purchasegoods because of its easy order placement. A business owner can start a livevideo to sell their products at any place and any time without the need forcontent creation as they can directly describe their products through Live. Alive video also enables a discussion and opinion exchange between sellers andcustomers.

 1. Increase sales: Selling products through Live is convenient and can be done at any place and any time. Sellers can also describe product’s properties and instructions directly which helps make customers more confident and interested in the product, resulting in an increase in sales.

 2. Develop relationship between buyers and sellers: a marketing via text and video is a one-way communication where customers can’t directly communicate with sellers. Live allows sellers to immediately converse and respond to their customers just as in a physical shop, resulting in customer’s good impression and loyalty.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational/training institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

Chatbot

ตอบลูกค้าได้แบบ Real-Time แก้ปัญหาลูกค้ารอนาน ปิดการขายได้เร็วขึ้น ด้วยChatbot

Real-time respond to customer,remove wait time, and close sales quicker with Chatbot

รับทำ Chatbot ตอบลูกค้าแบบ Real-Time

รายละเอียดการให้บริการ

Chatbot เป็นเทคโนโลยี AI ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันโดยโปรแกรมนี้จะสามารถตอบโต้กับคู่สนทนาได้ตลอด 24 ชั่วโมงช่วยจัดการปัญหาลูกค้ารอนาน และไม่ต้องให้แอดมิคอยนั่งตอบทั้งวันอีกทั้งยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกได้อีกด้วย

 1. แก้ปัญหาลูกค้ารอนาน เพิ่มโอกาสในการปิดการขายหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าก็คือการต้องรอการตอบกลับนาน Chatbot จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะส่งข้อความตอบลูกค้าทันทีด้วยการวิเคราะห์จาก keyword ที่ลูกค้าพิมพ์มาเมื่อลูกค้าไม่ต้องรอนาน ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายและเร็วขึ้น

 2. ยกระดับความสัมพันธ์ของคุณและลูกค้า ในการขายของออนไลน์นั้นทุกนาทีคือความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปจากร้านคุณแบบง่ายๆ แชทบอทจึงเป็นเสมือนตัวการช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการนั่งรอร้านค้าตอบ สรุปยอดเป็นการได้รับข้อความตอบกลับในสิ่งที่ต้องการได้ทันที

 3. รู้พฤติกรรมลูกค้าในเชิงลึก Chatbot สำหรับธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกกว่าช่วยสรุปและรายงานข้อมูลของลูกค้าจำนวนมากออกมาได้ และเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) จึงช่วยลดงานเอกสารที่วุ่นวาย และยุ่งยากช่วยให้คุณวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ส่งผลให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

Chatbot is an AI technology thatis essential to present days’ business. The program allows 24/7 conversationwith customers, manage long wait time issue, remove admin works, and criticallyanalyze customer insight.

 1. Remove customer wait time and increase chance to close sales: one of the important factors negatively impacting customer’s purchase decision is a long wait time for seller’s response. Chatbot can easily solve the program by immediately responding to customers by analyzing from customer message’s keywords. Without long wait time, there’s higher chance and ease of closing the sales.2. Improve seller-buyer

 2. Improve seller-buyer relationship: every minute in an online business is a risk of easily losing your customer. Chatbot helps to create a positive impression by removing the need to wait for seller’s reply and responding to a customer’s needs immediately.

 3. Get insight into customer behavior: Chatbot for a business can get you a deeper customer insight as it can analyze and report a large amount of customer data, as well as storing them in Cloud Database. This therefore reduces a tedious and complicate paperwork, enables an accurate and efficient marketing strategy, and finally creates better customer satisfaction.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational/training institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

SEO

ปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เว็บไซต์แบรนด์ของคุณขึ้นอยู่อันดับต้น ๆ บนหน้าแสดงผลการค้นหาด้วย SEO

Personalize contents to your targetgroup to place your website on the top of a search result page with SEO.

รับทำ SEO

รายละเอียดการให้บริการ

SEO หรือ Search Engine Optimization คือ วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงคอนเทนต์และการเพิ่มBacklink ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page)เมื่อกรอกคำค้นหา (Keyword) ที่ต้องการผ่าน Search Engine เช่น Google, Yahoo!, Bingฯลฯโดยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว 

 1. เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในปัจจุบันมีผู้ค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากเว็บไซต์ติดอันดับด้วยคำค้นหาที่มีผู้ใช้ค้นหาเป็นจำนวนมากก็มีโอกาสที่จะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากตามไปด้วย อีกทั้งเมื่อมีคำค้นหาใดติดอันดับคำค้นหาที่ใกล้เคียงกันก็จะติดอันดับไปด้วยจึงจะมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจากคำค้นหาอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือกทำ SEO ได้อีกด้วย

 2. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการการทำ SEO เป็นการทำให้เว็บไซต์ถูกค้นเจอด้วยคำค้นหาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือค้นหาย่อมมีความสนใจในคำค้นหานั้นอยู่แล้วก็ย่อมมีโอกาสสูงที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เข้าไปชมนอกจากนั้นแล้ว การที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าหรือบริการได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 3. ลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาเนื่องจากการทำ SEOต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าเว็บไซต์จะติดอันดับในหน้าแรกจึงเหมาะเป็นการทำการตลาดในระยะยาว และเนื่องจากการคลิกเว็บไซต์ในส่วนของ SEOนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหมือนกับการลงโฆษณากับเครื่องมือค้นหาโดยตรงจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้และราคาค่อนข้างถูกกว่าการลงโฆษณากับสื่ออื่นๆ

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 3. ธุรกิจคลินิก / โรงพยาบาล

 4. ธุรกิจสถาบันการศึกษา / หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

 5. ธุรกิจอาหาร/ร้านอาหาร

 6. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 7. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

 8. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 9. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2B

 10. ธุรกิจขายสินค้าและบริการ B2C

Service details

SEO or Search Engine Optimizationis a way to customize a website including content revision and a Backlinkaddition. A backlink is a high-quality link from other websites helping toimprove the site’s ranking position in the search result page when users filltheir required keyword in a search engine such as Google, Yahoo!, Bing, or etc.This is an efficient and sustainable approach to increase a site traffic in along term.

 1. Increase a websitetraffic: with the increasing number of people searching for information througha search engine, a top-ranking website by keyword match automatically gainsmore traffic. Moreover, when a certain keyword is on the top rank, a relatedkeyword is also likely to be in the rank, therefore gaining traffic even fromkeywords out of an SEO list.

 2. Increase salesopportunity: SEO allows a website to be found by a rather specific keyword.People visiting the website through a search engine are likely to already havean interest in the keyword meaning there’s a higher chance for a purchase fromwebsites they visit. Moreover, a higher traffic generally leads to more salesopportunity.

 3. Lower advertisingcost: SEO requires some time before a website goes up to the first searchresult page, making it suitable for a long-term marketing plan. Also, a websiteclick in SEO doesn’t generate any cost as a direct advertisement with thesearch engine. SEO therefore helps in lowering advertising burden with the costrather lower than other advertising platforms.

 1. Retail e-commerce

 2. Clothes/fashion

 3. Clinic/hospital

 4. Educational/training institute

 5. Food & restaurant

 6. Hotel & travel

 7. Healthcare

 8. B2B business forproducts and services

 9. B2C business forproducts and services

CRM&CDP

 • - Smart packaging คือระบบ QR CODEเช็คของปลอม และ เก็บ DATA เพื่อส่งเสริมการขาย

 • - CDP คือ Customer Data Platform เพื่อวิเคราะห์และทำการตลาดได้แม่นยำขึ้น

 • - SmartPackaging is a QR system to catch counterfeit goods and collect data formarketing purposes.

 • - CDP orCustomer Data Platform is a tool to analyze a market for a more accuratestrategy.

รับทำ CRM&CDP

รายละเอียดการให้บริการ

CDP คือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักการตลาดโดยเฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลลูกค้าแต่สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล จนทำให้นักการตลาดรู้ลึกถึง Customer Insight ทำให้ Brand สามารถทำการตลาดแบบรู้ใจลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 1. Customer Single View ยิ่งเก็บข้อมูลเยอะเท่าไหร่ยิ่งต้องมี Customer Single View Customer Single View  คือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ Brand ในยุคนี้เนื่องจากหากข้อมูลของลูกค้าอยู่อย่างกระจัดกระจายจะทำให้นักการตลาดไม่สามารถทำการสื่อสารการตลาดได้อย่างแม่นยำเพื่อมองเห็นภาพรวมทุกการเชื่อมต่อของลูกค้ากับ Brand ในมุมมองเดียว Customer Single View จะทำให้Brand สามารถสื่อสารการตลาด ไปยังลูกค้าแต่ละคนได้แบบแม่นยำยิ่งขึ้นไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อมาจากช่องทางไหน Brandก็สามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าและประสานประสบการณ์ของลูกค้า (CustomerExperience) เป็นหนึ่งเดียวได้ทั้งOnline และ Offline แบบครบทุกช่องทาง

 2. API-Connect จบปัญหาเก็บข้อมูลไว้หลายที่ แล้วงงไปหมดว่าใครเป็นใครด้วย API-Connectระบบจะช่วยให้ Brandสามารถเชื่อมต่อ (Integrate) กับทุกฐานข้อมูลลูกค้าในระบบหลังบ้านที่ Brandใช้อยู่ไม่ว่าจะระบบไหน เช่น POS, ERP เข้าถึงทุกข้อมูลของลูกค้า ในศูนย์กลางเดียว เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้า, แคมเปญโปรโมชั่นที่ลูกค้าแต่ละคนชอบใช้,สินค้าที่ซื้อเป็นประจำ เป็นต้น
  ทำให้ Brand สามารถสื่อสารการตลาดส่งโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้โดนใจยิ่งขึ้นแบบปรับตามความสนใจพร้อมเชื่อมต่อกับลูกค้าได้แบบไม่มีสะดุด

 3. ระบบ AI ที่ช่วยให้ Brand รู้ใจลูกค้าถึง Insight
  ไม่ใช่แค่รู้จักหรือรู้ใจแต่รู้ลึกถึง Customer Insight ด้วยระบบ AI Predictive Lead Scoring ช่วยจัดลำดับลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินค้าสูงที่สุดทำให้ Brand สามารถทำแคมเปญการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้นยุคนี้ AI กลายเป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์ต้องมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้มากกว่า ระบบ AI ทำให้ทุกข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นอย่างระบบ (DataAnalysis) รู้ลึกถึง Customer Insight แบบ 360° ทำให้ Brandเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ในทุกๆ การเชื่อมต่อทั้ง Offline และ Online แบบไม่มีสะดุด (Omni-Channel)

 4. Real-time Marketing Automation
  CDP ที่ดีต้อง Real-time และมาพร้อมเพื่อนคู่ซี้อย่าง Marketing Automation เพราะถึงแบรนด์จะรู้ใจลูกค้าแค่ไหนคงไร้ประโยชน์ถ้าตอบสนองความต้องการไม่ได้ในทันที เครื่องมือการตลาดจาก Connect Xมาพร้อมทั้ง CDP และ Marketing Automation ที่จะเข้ามาช่วย Brand ยุคนี้ให้สามารถรู้ใจลูกค้าถึง Customer Insight แล้วตอบสนองได้ในทันทีพร้อมเครื่องมือทำการตลาดอัตโนมัตินักการตลาดสามารถสร้างCustomer Journey พร้อมบริการส่ง SMS, Email แจ้งแคมเปญการตลาดและการยิงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Line, Twitter, Instagram,Shopee หรือ Pantip ได้แบบ Real-Time

 1. ธุรกิจขายปลีกออนไลน์

 2. ธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

 3. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 4. ธุรกิจการดูแลสุขภาพ

Service details

CDP is a program specifically designed for a marketer as itdoesn’t only collect customer data but also analyzes the data for customerinsight which allows a brand to conduct a more accurate personalized marketing.

 1. Customer single view
  The more the data iscollected, the more Customer Single View is needed. Customer Single View is verycrucial for a brand nowadays as a scattered customer data may result in aninaccurate marketing communication. Customer Single View allows the brand tosee all customer contact point with it in a single view, resulting in a moreaccurate communication. No matter which contact channel the customer uses,their overall data is visible and customer experience can be gathered into oneplace either via an online or offline omni-channel.

 2. API-Connect Solve the issue of multiplecustomer data storage which leads to confusion by API-Connect. The system enables a brand tointegrate with every database in a back-office system it’s using, such as POSor ERP. API-Connect can access all customer information within one center,including purchasing behavior, preferred marketing promotion, and regularlybought goods. This allows the brand to accurately personalize marketingcampaigns for each customer and connect with them without disruption.

 3. An AI system that enables a brand to know customer insight Know your customers deeper totheir insight with AI Predictive Lead Scoring which ranks customers accordingto their possibility to purchase, allowing a more accurate marketing campaign. AI is a must-have tool forevery brand these days to optimize its capability. AI can make customerinformation easy to use by its systematic data analysis which presents360-degree customer insight, allowing the brand an omni-channel customerconnection both offline and online.

 4. Real-time Marketing AutomationA good
  CDP is real-time andaccompanied by Marketing Automation. No matter how much a brandunderstands its customer, it’s useless if it can’t immediately respond to thecustomer’s needs. A Connect X’s marketing platform that comes with both CDP andMarketing Automation can help businesses to know their customers deeper totheir insight and promptly respond to that. It’s also equipped with anautomatic marketing tool. Marketers can create acustomer journey with real-time services to send SMS, marketing E-mail, andonline advertisement through platforms as Facebook, LINE, Twitter, Instagram,Shopee, or Pantip.

 1. Retail E-commerce

 2. Food & restaurant

 3. Hotel & travel

 4. Healthcare

ทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour)

- 3DWalkthrough
- Panotour

ทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour)

รายละเอียดการให้บริการ

ไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถเห็นสถานที่เสมือนจริงได้ผ่านระบบออนไลน์  ไม่ว่าจะ ฝนตก รถติดไม่มีเวลา หรือแม้แต่ในสถานการณ์covidแบบนี้ก็ไม่ต้องออกไปเบียดเสียดกับผู้คนให้ตัวเองเสี่ยง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริง

Virtual Tour เหนือกว่าภาพถ่ายธรรมดา เห็นครบทุกมุม ทุกรายละเอียดเข้าใจได้ง่าย ดูแล้วตัดสินใจซื้อได้เลย เช่น จะซื้อคอนโด บ้านใหม่ เช่าห้องเช่าสถานที่ถ่ายงาน เราไม่ต้องเดินทางไปดูก่อน สามารถดู Virtual Tourในเว็บแล้วตัดสินใจใช้บริการ วันจริงก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย  หรือถ้าเป็นโชว์รูม มีสินค้าหลายแบบลูกค้าต้องการดูรายละเอียดหลายๆมุม ก็สามารถดูสินค้าได้ครบดีกว่าหน้าเว็บไซต์แบบปกติ นั่งอยู่ที่บ้านแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในร้านลูกค้าสามารถโทรคุยกับเซลล์ให้พาเลือกของและอธิบายได้ทันที

‍สถานการณ์โควิดในตอนนี้ที่ทำให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักVirtual Tour จึงถูกนำมาใช้ในการท่องเที่ยวเสมือนจริงเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้านโดยทำสถานที่ที่มีชื่อเสียงออกมา ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักการท่องเที่ยวให้ได้เยี่ยมชมผ่านหน้าจอ เช่น พระราชวังบักกิงแฮม, ภูเขาเอเวอร์เรสต์ เป็นต้น

ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา สะดวก ลดความแออัด ปลอดภัยจากโควิด-19 สามารถชมและเข้าถึงสถานที่ได้ก่อนมาจริง ทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นอยากซื้อชิ้นไหนก็สามารถเลือกซื้อของได้ทันทีและไม่ทำให้รู้สึกเบื่อเพราะสามารถโต้ตอบกันได้

 1. เหมาะเป็นเครื่องมือการขายให้กับธุรกิจอสังหาฯ, บ้าน, โรงแรม, คอนโด

 2. co-working space ที่ให้เช่าถ่ายทำ, สตูดิโอ,ร้านอาหารสวยๆที่เน้นมุมถ่ายรูปให้ลูกค้า 

 3. สถานที่แสดงสินค้า หรือสำนักงานขายเพื่อโชว์สินค้า โชว์รูมรถโชว์รูมเครื่องเบญจรงค์

 4. โรงเรียนนานาชาติ, สถาบันการศึกษา ช่วยให้ผู้ปกครองที่อยู่ต่างประเทศหรือมีงานรัดตัว ได้ชมสถานที่ก่อนส่งบุตรหลานมาเรียน

 5. โรงเรียนนานาชาติ, สถาบันการศึกษา ช่วยให้ผู้ปกครองที่อยู่ต่างประเทศหรือมีงานรัดตัว ได้ชมสถานที่ก่สถานที่ท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์เปิดทั่วประเทศที่ต้องการให้คนจากหลากหลายที่มาสัมผัส ได้รับชมความสวยงามและรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พีระมิดในอียิปต์ ที่เปิด VirtualTour ออนไลน์ให้ผู้คนได้เข้าชมแบบ360องศาอนส่งบุตรหลานมาเรียน

Service details

Virtual Tour allows audiences tovirtually see an actual location without having to leave their home whenthere’s rain, bad traffic, time constraint, or in this pandemic situation whereit helps to avoid the crowd and provide higher convenience.

Virtual Tour is superior togeneral photographs as it can capture every detail and every angle, making iteasy for a customer to make their purchase decision of a condominium, newhouse, room rental, or photoshoot location. The tool replaces the need tophysically travel to the location with a virtual tour in a website whichcustomers can make their decision and only travel to the location in the actualday.

For a showroom with variousproducts, Virtual Tour allows customers to see all products at every angle unlikea normal website page. They can just sit in their home but feel like shoppingin a store and, at the same time, are able to ask a sales representative toguide them through the store with prompt detail explanation.

The current pandemic situationresults in a pause of worldwide travel, which is the reason Virtual Tour is nowused to take people virtually out of their home for an online travel to famousplaces like Buckingham Palace or Everest Mountain.

Virtual Tour can save customers’time, provide convenience, avoid the crowd, and keep them safe during thepandemic. Customers can virtually see the location before physically be thereresulting in an easier purchase decision. It also allows them to virtually shopin a store without getting bored in this interactive platform.

 1. Appropriate as sales kit for a property business, house, hotel, condominium

 2. Co-working space, photoshoot location for rent, studio, photogenic restaurant

 3. Showroom or sales gallery for product display such as car or Thai porcelain

 4. International school or educational institute for parents who live aboard or are busy to virtually visit the place before sending their kids to study

 5. Nationwide tourist attraction or public museum that wishes to show its beauty and useful information to people from various locations. The example is Egyptian pyramids that allow a 360-degree virtual visit online.

Admin Social (Social Media Admin)

ผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการดูแลโลกออนไลน์ให้กับแบรนด์ของคุณ
พร้อมตอบคำถาม และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจสินค้าของแบรนด์คุณ
อีกหนึ่งตำแหน่งการบริการที่จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

Take care of your brand’s social media platforms, presentinginformation to your potential customers, and provide a key service thatinfluences a purchase decision.

Admin Social (Social Media Admin)

รายละเอียดการให้บริการ

ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ใครก็ได้!!เพราะการบริการด้านนี้จะต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสานกัน
เช่น การบริหาร การบริการ จิตวิทยา ภาษา เพื่อใช้สำหรับตอบคอมเมนต์ หรือการตอบคำถาม
ให้เป็นไปตามแบบแผนและคาแร็กเตอร์ ขององค์กร
เกิดการสื่อสารที่ทำให้ส่งผลต่อการปิดการขายรวมถึงการรักษามาตรฐานให้กับลูกค้าเก่า
เกิดการกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้ง

 • ช่วยสร้างตัวตนของแบรนด์คุณในโลกDigital ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram พร้อมช่วยดูแล Personaของแบรนด์คุณ

 • ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับหน้าเพจของแบรนด์คุณ
  จนเกิดการปิดการขาย และเข้ามาซื้อซ้ำใหม่อีกครั้ง

 • สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และตัวตนของแบรนด์คุณ ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดู พร้อมให้ข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

 1. ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าออนไลน์

 2. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 3. ธุรกิจอาหาร

 4. ธุรกิจเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม

 5. ธุรกิจแบบ B2B สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

 6. ธุรกิจแบบ B2C สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

Service details

Not anyone can take this position as it requires integratedknowledge of many fields such as management, hospitality, psychology, andlanguages, to communicate with customers according to each organization’s styleand character. This engenders a communication that influences sales closures aswell as maintaining a brand’s standard to attract re-purchase from existingcustomers.

 • Build your identity in the digital world – Facebook, LINE, Instagram – as well as taking care of your brand’s persona.

 • Generate positive relationship with consumers who interact with your brand’s page, leading to higher sales and repurchase.

 • Create a positive image for your brand to appear more credible and willing to provide information that matches consumer’s demand.

 1. E-commerce

 2. Healthcare products

 3. Healthcare products

 4. Clothes and fashion

 5. B2B business with easy-to-find products and services

 6. B2C business with easy-to-find products andservices

ผู้ดูแลช่องทางการสื่อสารทาง Shopee & Lazada 
CommunicationAdmin for Shopee & Lazada

หากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันแพลตฟอร์มของ Shopee และ Lazada ถือเป็นช่องทางการขายที่มาแรงแบบแซงทางโค้ง แบรนด์ของคุณจึงเหมาะกับการที่ต้องมีบริการทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง!

If you want your business tocapture the latest customer’s demand, it’s crucial to have a Shopee and Lazadaplatform which are the latest booming marketplace.

ผู้ดูแลช่องทางการสื่อสารทาง Shopee & Lazada

รายละเอียดการให้บริการ

เนื่องจาก Shopee และ Lazada มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านๆ มาและได้กลายมาเป็นผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย จึงทำให้ธุรกิจของคุณไม่ควรพลาดหากต้องการที่จะเติบโต และมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

 • มีการวางแผนโปรโมชั่นที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆเพื่อส่งเสริมการขาย มียอดการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 • ขยายฐานลูกค้าจากแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะในปัจจุบัน Shopee มีผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 30 ล้านคนและมีจำนวนผู้ใช้ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • คุณจะได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์คุณ และทำให้แบรนด์คุณมีความน่าเชื่อถือผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า

 1. ธุรกิจเสื้อผ้า / สินค้าแฟชั่น

 2. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

 3. ธุรกิจอาหารและขนม

 4. ธุรกิจเครื่องสำอาง

 5. ธุรกิจแบบ B2B สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

 6. ธุรกิจแบบ B2C สะดวกในการหาสินค้าและบริการ

Service details

Shopee and Lazada both has seen ashockingly rapid growth in the past years and has become the leader ofThailand’s e-commerce. You shouldn’t miss this if you want to grow and gainmore target customers.

 • Plan appropriate marketing campaign for each time of theyear to encourage sales and generate more orders.

 • Expand customer bases in the highly popular platform, whichhas over 30 million users in Thailand and the number is still on the rise.

 • Receive a professional and efficient care from a fieldspecialist who will give out an information about your brand, creating bettercredibility for the brand and higher trust in your products.

 1. Clothes and fashion

 2. Retail E-commerce

 3. Food and Bakery

 4. Cosmetics

 5. B2B business with easy-to-find products and services

 6. B2C business with easy-to-find products and services

เคียงข้างคุณในทุกธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน WE GROW TOGETHER.
By your side in every business, ready to grow together. WE GROW TOGETHER.